May 26, 2024

December 2021 – Collection & Expenses

NameAmount
Kasam Shaikh2200
Kashif1100
Sarfaraz1100
Heena Ansari1100
Khaja Shaikh500
Ayub Shaikh500
Ab Vaheed500
Adil Shaikh1000
Azeem Momin1100
Sana Sayed200
Irshad Choggle500
Ibrahim Shah1200
Asif Dange1000
Shabnam500
Raj Mohammad2000
Sameer Dange3300
Ab Gafoor675
Total18475
Expenses
Salary28000
Meals26000
Heater1500
Light bill1855
Total57356